Vraag over Traject Verbondenheid

Vraag: Is de leeromgeving op school veilig en motiverend genoeg?

Antwoord: Scholen besteden al veel aandacht aan een veilige leer- en leefomgeving, de pedagogische opdracht van de school en onderwijs dat leerlingen aanspreekt en motiveert. Dat is ook nodig, want ervaringen leren dat nogal wat leerlingen hun ongenoegen op een manier uiten die getuigt van een gebrek aan respect voor leraren, medeleerlingen, schoolomgeving en onderwijssysteem. Dit heeft gevolgen voor het welbevinden en het gevoel van veiligheid van alle betrokkenen, met als neveneffect dat het leerproces wordt bemoeilijkt.

In de veelvuldige gesprekken die op verschillende scholen met leerlingen worden gevoerd over kenmerken van een goede, veilige school, komt iedere keer naar voren dat leerlingen zich gehoord en gekend willen voelen, dat zij het belangrijk vinden dat leraren naar hen luisteren en hen serieus nemen, dat leerlingen kunnen meebeslissen  in wat en hoe er geleerd wordt en in zaken die belangrijk zijn voor de leefomgeving.1)

Scholen werken hard aan uitdagend en activerend onderwijs en aan het bieden van structuur, overzicht en orde om de veiligheid in school te bevorderen en om leerlingen te motiveren voor het leren op school.
Veel leerlingen geven in enquĂȘtes en vraaggesprekken aan dat zij ondanks uitingen van respectloos gedrag van medeleerlingen (en soms ook leraren) en ondanks ernstige incidenten zich in het algemeen best ‘veilig’ voelen op hun school. Leraren daarentegen lijken zich minder veilig te voelen door uitingen van respectloos gedrag door leerlingen waaronder regelrechte bedreigingen, soms ook fysiek geweld en minachting voor de omgeving. Zij hebben eveneens (in toenemende mate) moeite met het motiveren van leerlingen voor hun leertaken.


Voetnoten:
  1)  Jorien Meerdink en Aat Sliedrecht: De tafel van tien van de veilige school

Veelgestelde vragen